....เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560   วันที่  1  พฤศจิกายน  2560  เป็นต้นไป  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทรศัพท์ 0-4426-6585  มือถือ 080-5881971...

พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

  หน้าแรก     ประวัติโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  

   โรงเรียนมารีย์รักษ์  เป็นโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่  68  หมู่ 3   ถนนเพ็ชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4426-6584-5, 0805881971 โทรสาร 0-4426-6586 http://www.mrr.ac.th

   โรงเรียนมารีย์รักษ์  ริเริ่มจัดตั้งโดยมุขนายก ยออากิมพเยาว์ มณีทรัพย์ ประมุขของสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้มอบหมายบาทหลวงประยูร นามวงศ์ อุปสังฆราชเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 สร้างเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 หลัง เป็นรูปตัว L ประกอบด้วย อาคารหลัก ส่วนที่เป็นฐานตัว L กว้าง 13.50 เมตร ยาว 52 เมตร สูง 5 ชั้น อาคารรอง ส่วนที่เป็นหางตัว L กว้าง 11 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนระดับอนุบาลจำนวน 12 ห้อง และห้องเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 12 ห้อง นอกนั้นเป็นห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องประชุม โรงอาหาร และที่พักนักเรียน การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2540และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้ ในปีการศึกษา 2540  โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 โดยมีมุขนายกพเยาว์ มณีทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงประยูร นามวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และมีซิสเตอร์ไมตรี สมจันทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ มีนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 42 คน และมีครูจำนวน 6 คน 

            ปีการศึกษา 2560  มีซิสเตอร์รัชนี  สิมมาลี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  ซิสเตอร์ปวีณา   นิยมธรรม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปีนี้โรงเรียนมีนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน 26  คน  มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- 3 มีนักเรียนอนุบาลจำนวน 227 คน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 446  คน และขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน  รวมมีนักเรียนจำนวน  705  คน และ มีครูไทยจำนวน  40  คน    

 

 
โรงเรียนมารีย์รักษ์
68 หมู่ 3 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4426-6584-5  Fax : 0-4426-6586
Email : marierak@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.